« Takaisin hakulomakkeelle  
SODIUM DITHIONITEICSC: 1717 (Huhtikuu 2008)
Natriumhypodisulfiitti
Dinatriumhydrosulfiitti
Natriumhydrosulfiitti
Natriumhyposulfiitti
CAS #: 7775-14-6
YK #: 1384
EC Numero: 231-890-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden tai veden kanssa.    Käytä hiilidioksidia, kuivaa hiekkaa, metallipalojen sammutusjauhetta, runsaasti vettä.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Pahoinvointi. Vatsakipu. Oksentelu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flame
VAROITUS
Suurina määrinä itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan
Voi olla haitallista nieltynä
Ärsyttää silmiä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.2; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään vahvoista hapettimista ja hapoista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
SODIUM DITHIONITE ICSC: 1717
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 100 °C:ssa . Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen rikin oksideja. Aine on voimakas pelkistin. Reagoi hapettimien kanssa. Hajoaa kosketuksessa happojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja. Joutuessaan kosketuksiin veden kanssa, kosteuden ja kostean ilman voi aiheuttaa spontaanin syttymisen. 

Molekyylikaava: Na2S2O4
Molekyylimassa: 174.1
Hajoaa >100 °C:ssa
Tiheys: 2.4 g/m³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 25 (kohtalainen)
Leimahduspiste: >100 °C o.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: <-4.7  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 7-22-31; S: (2)-7/8-26-28-43 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi