« Takaisin hakulomakkeelle  
LINALYYLIASETAATTIICSC: 1716 (Maaliskuu 2009)
3,7-Dimetyyli-1,6-oktadien-3-yyliasetaatti
1,5-Dimetyyli-1-vinyyliheks-4-enyyliasetaatti
Etikkahappolinalooliesteri
Linalooliasetaatti
CAS #: 115-95-7
EC Numero: 204-116-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 85°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 85°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

VAROITUS
Palava neste
Ärsyttää silmiä
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
LINALYYLIASETAATTI ICSC: 1716
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja. 

Molekyylikaava: C12H20O2 / CH3COOC10H17
Molekyylimassa: 196.3
Kiehumislämpötila: 220°C
Sulamislämpötila: <-20 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen: huono
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.77
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 85 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 225°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.7-4.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.9
Viskositeetti: 2.4 mm²/s 23 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi