« Takaisin hakulomakkeelle  
RAUTADIKLORIDIICSC: 1715 (Maaliskuu 2009)
Rauta(II)kloridi
CAS #: 7758-94-3
YK #: 3260
EC Numero: 231-843-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Polttava tunne.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Polte.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu. Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin ei-metallisiin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

correxcl mark;warn
VAARA
Haitallista nieltynä
Vaurioittaa vakavasti silmiä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään vahvoista hapettimista, alkoholeista ja vahvoista pelkistävistä aineista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
RAUTADIKLORIDI ICSC: 1715
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA-VAALEANVIHREITÄ HYGROSKOOPPISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti alkoholien, voimakkaiden hapettimien ja vahvojen pelkistysaineiden kanssa. Syövyttää monia metalleja veden läsnä ollessa. Palaessa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja, sisältäen kloorivetyä. 

Molekyylikaava: FeCl2
Molekyylimassa: 126.8
Kiehumislämpötila: 1023°C
Sulamislämpötila: 674 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 3.2
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 62.5 (hyvä)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.15  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille. Aine on ärsyttävää hengityselimille. Aine on lievästi ärsyttävää iholle. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 mg/m3, TWA 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (rauta, liukoiset suolat, Fe): 1 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 300-2000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >2000 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi