« Takaisin hakulomakkeelle  
BROMIKLORIDIICSC: 1713 (Maaliskuu 2009)
CAS #: 13863-41-7
YK #: 2901
EC Numero: 237-601-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara. Ks. Kemialliset vaarat.  EI saa päästää kosketuksiin syttyvien aineiden kanssa. EI saa päästää kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Vinkuva hengitys. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä hengityksensuojainta. Käytä suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Tekohengitystä voidaan tarvita. Ks. Huomautukset. 
Iho Punoitus. Polttava tunne. Kipu. Vakavat ihon palovammat.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Kyynelvuoto. Punoitus. Sumentunut näkö. Kipu. Polte.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. Poista kaasu hienolla vesisumulla. Sulje venttiili, jos mahdollista. Eristä alue kunnes kaasu on hävinnyt. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam circlecylinder;gascorrcancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman
Voi edistää tulipaloa; hapettava
Voi syövyttää metalleja
Voi olla haitallista hengitettynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa vahingoittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 5.1 ja 8 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
BROMIKLORIDI ICSC: 1713
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Epästabiili aine. Hajoaa osittain huoneenlämpötilassa klooriksi ja bromiksi. Hajoaa kosketuksessa kosteuden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja sisältäen klooria (ks. ICSC 0126) ja bromia (ks. ICSC 0107). Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. 

Molekyylikaava: BrCl
Molekyylimassa: 115.4
Kiehumislämpötila: 5°C
Sulamislämpötila: -66 °C
Tiheys (25 °C:ssa): 2.32 g/ml
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: (hyvä)
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 2.368  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkotulehduksen. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.. Ks. Huomautukset. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan, erityisesti suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia hengityselimissä ja keuhkoissa. Tämä voi johtaa krooniseen tulehdukseen ja toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana.
Vettä EI saa suihkuttaa vuotavalle säiliölle (syöpymisvaaran vuoksi).
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy.
Ks. ICSC 0107 ja 0126. 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,52 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 0,7 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi