« Takaisin hakulomakkeelle  
NATRIUMVETYSULFIDIICSC: 1710 (Huhtikuu 2008)
Natriumsulhydraatti
Natriumbisulfidi
Natriummerkaptaani
Natriummerkaptidi
Natriumhydrosulfidi
CAS #: 16721-80-5
YK #: ks. Huomautukset
EC Numero: 240-778-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Tajuttomuus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Polte.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu. Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Vatsakipu. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus) ja suodattava hengityksensuojain epäorgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin muovisiin astioihin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

corrskull;toxic
VAARA
Tappavaa nieltynä
Myrkyllistä joutuessaan iholle
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Erillään hapoista ja vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
NATRIUMVETYSULFIDI ICSC: 1710
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA HYGROSKOOPPISIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Liuos vedessä on vahva emäs. Reagoi kiivaasti hapon kanssa ja syövyttää. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa rikin oksideja. Hajoaa kosketuksessa veden kanssa. Tämä muodostaa erittäin myrkyllistä ja syttyvää rikkivetyä (ks. ICSC 0165). Syövyttää metallia. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa rikin oksideja. 

Molekyylikaava: NaHS
Molekyylimassa: 56.1
Hajoaa 350 °C:ssa
Tiheys: 1.8 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 50-60 (hyvä)
Höyrynpaine: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -3.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Syövyttävää nieltynä. Aine hydrolysoituu nopeasti kosteassa vapauttaen rikkivetyä (H2S). Ks. ICSC 0165 . 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
CAS-numero natriumvetysulfidihydraatille on 207683-19-0.
YK 2318:NATRIUMHYDROSULFIDI, alle 25 % kidevettä sisältävä; vaaraluokka 4.2, pakkausryhmä II.
YK 2949: NATRIUMVETYSULFIDI, vähintään 25 % KIDEVETTÄ SISÄLTÄVÄ; vaaraluokka 8 (syövyttävä), pakkausryhmä II.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 206 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2024, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi