« Takaisin hakulomakkeelle  
KAMFEENIICSC: 1704 (Huhtikuu 2008)
2,2-Dimetyyli-3-metyleeni-norboraani
2,2-Dimetyyli-3-metyleenibisyklo(2.2.1)heptaani
CAS #: 79-92-5
YK #: 1325
EC Numero: 201-234-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 26°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 26°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Vältä pölyn hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameenviro;aqua
VAROITUS
Syttyvä kiinteä aine
Ärsyttää silmiä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Paloturvallinen tila. 
PAKKAUS
 
KAMFEENI ICSC: 1704
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖNTÄ KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: C10H16
Molekyylimassa: 136.2
Kiehumislämpötila: 156-160°C
Sulamislämpötila: 46 °C
Tiheys: 0.87 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.0004 (erittäin huono)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 26 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 265°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.1 (laskettu)
Viskositeetti: 1.84 mm²/s 50 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Aineen syttymisrajoista ei ole tietoa, vaikka aine on palavaa ja sen leimahduslämpötila on <61°C.
Muita numeroita: CAS 565-00-4: (+-)-Kamfeeni, EC 209-275-3; CAS 5794-03-6: (1R)-Kamfeeni, EC 227-336-2; CAS 5794-04-7: (1S)-Kamfeeni, EC 227-337-8. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >5000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >2500 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi