« Takaisin hakulomakkeelle  
NIKOTIINIAMIDIICSC: 1703 (Huhtikuu 2008)
Pyridiini-3-karboksyyliamidi
3-Pyridiinikarboksiamidi
Niasiiniamidi
CAS #: 98-92-0
EC Numero: 202-713-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.    Estä pölyn kertyminen. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Vältä pölyn hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

VAROITUS
Ärsyttää silmiä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään hapettimista. 
PAKKAUS
 
NIKOTIINIAMIDI ICSC: 1703
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja, sisältäen typen oksideja. Reagoi hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C6H6N2O
Molekyylimassa: 122.1
Härmistyminen
Sulamislämpötila: 127-131 °C
Tiheys: 1.4 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 100 (erittäin hyvä)
Höyrynpaine, kPa 35 °C:ssa: 3.1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.2
Leimahduspiste: 182 °C
Itsesyttymislämpötila: 480°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.38  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5500 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >2000 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi