« Takaisin hakulomakkeelle  
NEODEKAANIHAPPOICSC: 1699 (Marraskuu 2008)
2,2-Dimetyylioktaanihappo
2,2,3,5-Tetrametyyliheksaanihappo
2,4-Dimetyyli-2-isopropyylipentaanihappo
2,5-Dimetyyli-2-etyyliheksaanihappo
CAS #: 26896-20-8
EC Numero: 248-093-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 94°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 94°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  ÄLÄ oksennuta. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin muovisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

VAROITUS
Voi olla haitallista nieltynä
Ärsyttää silmiä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
NEODEKAANIHAPPO ICSC: 1699
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää metallia. 

Molekyylikaava: C10H20O2
Molekyylimassa: 172.3
Kiehumislämpötila: 243-253°C
Sulamislämpötila: -39 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.91
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.025 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 50 °C:ssa: 29 (laskettu)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.9
Leimahduspiste: 94 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.6 (laskettu)
Viskositeetti: 45 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Neodekaanihappo, CAS-numero 26896-20-8, sisältää eri isomeerejä. Niistä osa on lueteltu synonyymeissä.
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi.
Toimita lääkärin hoitoon, mikäli hengitysvaikeuksia ja/tai kuumetta esiintyy. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >3640 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi