« Takaisin hakulomakkeelle  
GLYSIDYYLIMETAKRYLAATTIICSC: 1679 (Lokakuu 2006)
2,3-Epoksipropyylimetakrylaatti
Glysidyylialfa-metyyliakrylaatti
Metakryylihappo, 2,3-epoksipropyyliesteri
1-Propanoli-2,3-epoksimetakrylaatti
CAS #: 106-91-2
YK #: 2810
EC Numero: 203-441-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 61°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 61°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, vaahtoa.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Polte.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kurkkukipu. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Vatsakipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxic
VAARA
Syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä
Myrkyllistä joutuessaan iholle
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Varastoi vain stabiloituna. Viileä. Hyvin suljettu. Säilytä pimeässä. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja vahvoista hapoista. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Huomautus: D 
GLYSIDYYLIMETAKRYLAATTI ICSC: 1679
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua kuumentuessaan ja valon, peroksidien ja emästen vaikutuksesta. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen, vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. 

Molekyylikaava: C7H10O3
Molekyylimassa: 142.2
Kiehumislämpötila: 189°C
Sulamislämpötila: <-10 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.08
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 5 (kohtalainen)
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 0.42
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.9
Leimahduspiste: <61 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.96  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan. 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 451 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 450-480 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 20/21/22-36/38-43; S: (2)-26-28 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi