« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIS(2-KLOORIETYYLI)FOSFAATTIICSC: 1677 (Huhtikuu 2007)
Tri(beta-kloorietyyli)fosfaatti
Tris(2-kloorietyyli)ortofosfaatti
Etanoli, 2-kloori-, fosfaatti (3:1)
TCEP
CAS #: 115-96-8
YK #: 3082
EC Numero: 204-118-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

Ks. PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET. VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAROITUS
Haitallista nieltynä
Epäillään aiheuttavan syöpää
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
 
TRIS(2-KLOORIETYYLI)FOSFAATTI ICSC: 1677
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 320 °C:ssa . Tämä muodostaa kloorivetyä ja fosforin oksideja. Reagoi vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C6H12Cl3O4P / (ClCH2CH2O)3PO
Molekyylimassa: 285.5
Hajoaa
Sulamislämpötila: -51 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.78 (erittäin huono)
Höyrynpaine: merkityksetön
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 9.8
Leimahduspiste: 202 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 480°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.78  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
TCEP lyhennettä voidaan käyttää myös trikloorietanoli-1-fosfaatille, joka on kuitenkin eri yhdiste. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1230 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >5000 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >28000 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 90-250 mg/l ja vesikirpulle EC50 (24 h) = 235-450 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-40-51/53; S: (2)-36/37-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi