« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIKLOORI-ISOSYANUURIHAPPOICSC: 1675 (Huhtikuu 2007)
1,3,5-Trikloori-s-triatsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-trioni
Symkloseeni
Trikloori-s-triatsiinitrioni
CAS #: 87-90-1
YK #: 2468
EC Numero: 201-782-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähdysvaara kuumennettaessa. Räjähdysvaara kosketuksessa palavien aineiden tai yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.  EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden kanssa.    Käytä runsaasti vettä, vaahtoa, kuivaa jauhetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. 
Silmät Punoitus. Kipu. Polte.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin kuiviin, suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam circlecorrskull;toxicenviro;aqua
VAARA
Voi edistää tulipaloa; hapettava
Haitallista nieltynä
Tappavaa hengitettynä
Vähäistä ihon ärsytystä
Vaurioittaa vakavasti silmiä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään amiineista, palavista aineista ja pelkistävistä aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
 
TRIKLOORI-ISOSYANUURIHAPPO ICSC: 1675
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN KITEINEN JAUHE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Voi räjähtää kuumentuessaan. Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Reagoi kiivaasti ammoniakin, ammoniumsuolojen ja amiinien ja natriumkarbonaatin (soodatuhkan) kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi vahvojen happojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllistä kaasua (kloori - ks. ICSC 0126). 

Molekyylikaava: C3Cl3N3O3
Molekyylimassa: 232.4
Hajoaa >225 °C:ssa
Tiheys: 2.07 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 1.2
Höyrynpaine: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.26  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine on lievästi ärsyttävää iholle. Syövyttävää nieltynä. Pölyn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Aine hajoaa vedessä muodostaen hypokloori- ja syanuurihappoa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Ks. ICSC 1313. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 400-750 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: n. 300 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 20000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,08-0,37 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 0,17-0,80 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, Xn, N; R: 8-22-36/37-31-50/53; S: (2)-8-26-41-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi