« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIFLUORIETIKKAHAPPOICSC: 1673 (Huhtikuu 2007)
Perfluorietikkahappo
Trifluorietaanihappo
CAS #: 76-05-1
YK #: 2699
EC Numero: 200-929-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI saa päästää kosketuksiin emästen, hapettavien aineiden tai pelkistävien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Vatsakipu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin muovisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

corrcancer;health haz
VAARA
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Vahingoittaa hengitysteitä hengitettynä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista emäksistä, metalleista, hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Huomautus: B 
TRIFLUORIETIKKAHAPPO ICSC: 1673
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
SAVUAVA VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Aine on keskivahva happo. Reagoi kiivaasti vahvojen emästen, pelkistävien aineiden ja hapettimien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen fluorivetyä. Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Syövyttää joitakin kumeja. 

Molekyylikaava: C2HF3O2 / CF3COOH
Molekyylimassa: 114.0
Kiehumislämpötila: 72°C
Sulamislämpötila: -15 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.5
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 100 (erittäin hyvä)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 11
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.9
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -2.1  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Huurujen hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: neopreeni, polyeteeni/eteenivinyylialkoholi/polyeteeni (monikerrosmateriaali).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 200 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys vesikirpulle EC50 (24 h) = 55 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 20-35-52/53; S: (1/2)-9-26-27-28-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi