« Takaisin hakulomakkeelle  
3,3'-DIAMINOBENTSIDIINIICSC: 1666 (Huhtikuu 2007)
3,3',4,4'-Bifenyylitetramiini
(1,1'-Bifenyyli)-3,3',4,4'-tetramiini
3,3',4,4'-Difenyylitetramiini
3,3',4,4'-Tetraminobifenyyli
Bifenyyli-3,3',4,4'-tetrayylitetramiini
CAS #: 91-95-2
EC Numero: 202-110-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAROITUS
Haitallista nieltynä
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Epäillään aiheuttavan syöpää 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja vahvoista hapettimista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
3,3'-DIAMINOBENTSIDIINI ICSC: 1666
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
PUNAISTA-RUSKEAA HYGROSKOOPPISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa typen oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C12H14N4 / (NH2)2C6H3C6H3(NH2)2
Molekyylimassa: 214.3
Sulamislämpötila: 176 °C
Liukoisuus veteen: erittäin huono
Leimahduspiste: >200 °C
Itsesyttymislämpötila: 560°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.09  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmissä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Tämän kortin suositukset koskevat myös 3,3'-Diaminobentsidiinitetrahydrokloridia, CAS-numero 7411-49-6. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >3000 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi