« Takaisin hakulomakkeelle  
3-KLOORI-1,2-PROPAANIDIOLI (RASEEMINEN SEOS)ICSC: 1664 (Huhtikuu 2009)
alfa-Kloorihydriini
Glyseroli-alfa-monokloorihydriini
3-Kloori-1,2-dihydroksipropaani
CAS #: 96-24-2
YK #: 2689
EC Numero: 202-492-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähdysvaara kosketuksessa vahvojen hapettimien kanssa.  EI avotulta.    Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Lisäksi ks. Nieleminen.  Vältä sumun hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Ks. Nieleminen.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Huimaus. Uneliaisuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Tappavaa hengitettynä
Myrkyllistä nieltynä
Haitallista joutuessaan iholle
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Epäillään aiheuttavan syöpää
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Vahingoittaa keskushermostoa nieltynä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Vahingoittaa munuaisia pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa nieltynä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
3-KLOORI-1,2-PROPAANIDIOLI (RASEEMINEN SEOS) ICSC: 1664
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-VAALEANKELTAINEN HYGROSKOOPPINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen kloorivetyä (ks. ICSC 0163). Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C3H7ClO2 / HOCH2CHOHCH2Cl
Molekyylimassa: 110.5
Hajoaa 213 °C:ssa
Kiehumislämpötila 1.9kPa:ssa: 114-120°C
Sulamislämpötila: -40 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.32
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 27
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.8
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 113 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.53 (arvioitu)
Viskositeetti: 182 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa. Tämä voi johtaa munuaisten toimintavajeeseen. Koe-eläimissä on havaittu kasvaimia, mutta ilmiön merkitys ihmiselle on kiistanalainen. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 0.023 mg/m3, 0.005 ppm; hetkellisyysluokka: II(8); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B; raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi.
Optisten isomeerien CAS-numerot ovat: 57090-45-6 R(-) -isomeerille ja 60827-45-4 S(+) -isomeerille. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 150 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 1057 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 0,56 mg/l.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi