« Takaisin hakulomakkeelle  
2-KLOORI-6-TRIKLOORIMETYYLIPYRIDIINIICSC: 1658 (Huhtikuu 2007)
Nitrapyriini
alfa,alfa,alfa,6-Tetrakloori-2-pikoliini
CAS #: 1929-82-4
YK #: 3077
EC Numero: 217-682-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, vaahtoa.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin muovisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxic
VAARA
Haitallista nieltynä
Myrkyllistä joutuessaan iholle
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään alumiinista ja magnesiumista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
2-KLOORI-6-TRIKLOORIMETYYLIPYRIDIINI ICSC: 1658
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ-VALKOISIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen klooria ja typen oksideja. Reagoi alumiinin ja magnesiumin kanssa. 

Molekyylikaava: C6H3Cl4N
Molekyylimassa: 230.9
Kiehumislämpötila 1.5kPa:ssa: 136°C
Sulamislämpötila: 63 °C
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 23 °C:ssa:
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduspiste: 100 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.4  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä ihon läpi ja nieltynä. Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae ja höyry): 10 mg/m3, TWA; 20 mg/m3 STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 940-1230 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 850 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 2,3-10 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 2,2-5,8 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-51/53; S: (2)-24-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi