« Takaisin hakulomakkeelle  
NAFTEENIHAPOTICSC: 1654 (Kesäkuu 2006)
Karboksyylihapot, -nafteeni-
Hapan petrolifraktio
CAS #: 1338-24-5
EC Numero: 215-662-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä metallipalojen sammutusjauhetta, hiilidioksidia, vaahtoa. Vesi voi olla tehotonta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus.  Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Uneliaisuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Haitallista nieltynä
Vahingoittaa hermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa nieltynä
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja metalleista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
 
NAFTEENIHAPOT ICSC: 1654
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja. Syövyttää metalleja. 

Molekyylikaava: CnH2n-1COOH
Molekyylimassa: 180 - 350
Kiehumislämpötila: 140-370°C
Sulamislämpötila: -35 - +2 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.982 (neste)
Liukoisuus veteen: huono
Leimahduspiste: 149 °C o.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 5->6 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja keskushermostossa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Vaihteleva koostumus voi muuttaa aineen fysikaalisia ja toksikologisia ominaisuuksia. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3000-6400 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 5.6-16 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi