« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLITETRAHYDROFTAALIANHYDRIDIICSC: 1645 (Huhtikuu 2008)
1,3-Isobentsofuraanidioni
Tetrahydrometyyli-1,3-isobentsofuraanidioni
MTHPA
CAS #: 26590-20-5
EC Numero: 247-830-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon jos ihon ärsytystä esiintyy. 
Silmät Punoitus.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAARA
Saattaa aiheuttaa allergisia tai astmaattisia oireita tai hengitysvaikeuksia hengitettynä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
METYYLITETRAHYDROFTAALIANHYDRIDI ICSC: 1645
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ÖLJYMÄINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: C9H10O3
Molekyylimassa: 166.2
Kiehumislämpötila: 124°C
Sulamislämpötila: -29 °C
Leimahduspiste: 350 °C 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Ks. Huomautukset. Aineella voi olla vaikutuksia ihossa. Tämä voi johtaa kontakti-urtikariaan. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.00007 ppm TWA; 700 μg/100 cm2 (pinnan raja-arvo); 0.0003 ppm STEL; (iho); (DSEN) (RSEN) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.004 ppm; 0.025 mg/m³ (8 h).  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 41-42/43; S: (2)-22-24-26-37/39; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi