« Takaisin hakulomakkeelle  
SYKLOHEKSAANIDIKARBOKSYYLIHAPPOANHYDRIDIICSC: 1643 (Marraskuu 2006)
1,3-Isobentsofuraanidioni, heksahydro-
Sykloheksaani-1,2-dikarboksyylihappoanhydridi
Heksahydro-isobentsofuraani-1,3-dioni
Heksahydroftaalianhydridi
HHPA
CAS #: 85-42-7
EC Numero: 201-604-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä runsaasti vettä.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vinkuva hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kurkkukipu. Polttava tunne. Vatsakipu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAARA
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Ärsyttää ihoa
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Kuiva. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
SYKLOHEKSAANIDIKARBOKSYYLIHAPPOANHYDRIDI ICSC: 1643
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa hitaasti kosketuksessa veden kanssa. Tämä muodostaa happoa. 

Molekyylikaava: C8H10O3
Molekyylimassa: 154.2
Kiehumislämpötila: 296°C
Sulamislämpötila: 35-36 °C
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.9
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 21.4  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle. Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.005 mg/m3 (kattoarvo); (SEN).
MAK herkistää hengitysteitä (SA) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,01 mg/m³ (8 h).  EU-luokitus
Huomautus: C; Varoitusmerkki: Xn; R: 41-42/43; S: (2)-23-24-26-37/39 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi