« Takaisin hakulomakkeelle  
METOKSIFLURAANIICSC: 1636 (Huhtikuu 2006)
2,2-Dikloori-1,1-difluorietyylimetyylieetteri
2,2-Dikloori-1,1-difluori-1-metoksietaani
Metofluraani
Pentraani
CAS #: 76-38-0
EC Numero: 200-956-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 63°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 63°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin metallisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAROITUS
Palava neste
Saattaa vahingoittaa munuaisia hengitettynä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
METOKSIFLURAANI ICSC: 1636
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä kloorivedyn ja fluorivedyn huuruja. Syövyttää joitakin muoveja ja kumia. 

Molekyylikaava: C3H4Cl2F2O / CH3OCF2CHCl2
Molekyylimassa: 165.0
Kiehumislämpötila: 105°C
Sulamislämpötila: -35 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.42
Liukoisuus veteen, g/100ml 37 °C:ssa: 2.83 (huono)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 3.1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.1
Leimahduspiste: 63 °C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 7-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.21  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa. Tämä voi johtaa munuaisten toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3600 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 33500 mg/m³.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi