« Takaisin hakulomakkeelle  
N-(1,3-DIMETYYLIBUTYYLI)-N'-FENYYLI-p-FENYLEENIDIAMIINIICSC: 1635 (Lokakuu 2006)
N-(4-Metyyli-2-pentyyli)-N'-fenyyli-1,4-diaminobentseeni
1,4-Bentseenidiamiini, N-(1,3-dimetyylibutyyli)-N'-fenyyli-
p-Fenyleenidiamiini, N-(1,3-dimetyylibutyyli)-N'-fenyyli-
6PPD
CAS #: 793-24-8
YK #: 3077
EC Numero: 212-344-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suojakäsineet ja pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warnenviro;aqua
VAROITUS
Ärsyttää silmiä
Vähäistä ihon ärsytystä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
N-(1,3-DIMETYYLIBUTYYLI)-N'-FENYYLI-p-FENYLEENIDIAMIINI ICSC: 1635
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
RUSKEAA-SINIPUNAISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. MUUTTUU TUMMANRUSKEAKSI VAIKUTUKSESTA VALON. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C18H24N2
Molekyylimassa: 268.4
Kiehumislämpötila: 370°C (laskettu)
Sulamislämpötila: 45-48 °C
Tiheys: 1.02 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.01
Höyrynpaine 25 °C:ssa: merkityksetön
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 200 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: ~500°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 5.4  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (hengittyvä jae): 2 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(2); herkistää ihoa (SH); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 893 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >3000 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi