« Takaisin hakulomakkeelle  
1-KLOORI-3-NITROBENTSEENIICSC: 1633 (Huhtikuu 2007)
Bentseeni, 1-kloori-3-nitro-
m-Kloorinitrobentseeni
CAS #: 121-73-3
YK #: 1578
EC Numero: 204-469-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Siniset huulet, kynnet ja iho. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Sekavuus. Kouristuksia.  Käytä paikallispoistoa. Käytä hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Siniset huulet, kynnet ja iho. Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Haitallista nieltynä
Myrkyllistä joutuessaan iholle
Myrkyllistä vesieliöille
Vahingoittaa verta 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
1-KLOORI-3-NITROBENTSEENI ICSC: 1633
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VAALEANKELTAISIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen typen oksideja, klooria (ks. ICSC 0126), kloorivetyä (ks. ICSC 0163) ja fosgeenia (ks. ICSC 0007). Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. 

Molekyylikaava: ClC6H4NO2
Molekyylimassa: 157.6
Kiehumislämpötila: 236°C
Sulamislämpötila: 44 °C
Tiheys: 1.3 g/cm³
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: erittäin huono
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.44
Leimahduspiste: 103 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 500°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.41  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK imeytyy ihon läpi (H) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
TLV (para-nitroklooribentseeni): 0.1 ppm; (iho); A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (BEI); (ACGIH 2008).
Ks. ICSC 0028.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 300-470 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 890-1700 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,6-19 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 20-26 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi