« Takaisin hakulomakkeelle  
AMMONIUMPIKRAATTIICSC: 1631 (Huhtikuu 2007)
2,4,6-Trinitrofenolin ammoniumsuola
Ammoniumkarbatsoaatti
CAS #: 131-74-8
YK #: 0004
EC Numero: 205-038-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Ks. Huomautukset.  Räjähdysvaara iskusta tai hangattaessa. Räjähdysvaara kosketuksessa pelkistävien aineiden kanssa.  EI avotulta.  Älä altista hankaukselle tai iskulle.  Käytä runsaasti vettä, vesisumua, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Ks. Nieleminen.  Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena), paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Karheus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous. Verinen virtsa.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! Evakuoi vaara-alue! Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

explexcl mark;warn
VAARA
Räjähde; massaräjähdysvaara
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 1 

VARASTOINTI
Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
AMMONIUMPIKRAATTI ICSC: 1631
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
PUNAISIA TAI KELTAISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Voi hajota iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. Voi räjähtää kuumentuessaan. Palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja, sisältäen typen oksideja. Reagoi metallien ja pelkistävien aineiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi betonin ja laastin kanssa. Tämä muodostaa pikriinihapon suoloja, jotka ovat herkempiä iskulle kuin ammoniumpikraatti. 

Molekyylikaava: NH4C6H2N3O7
Molekyylimassa: 246.14
Hajoaa 265 °C:ssa
Tiheys: 1.72 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 1.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.4  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle ja silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa verisolujen tuhoutumiseen ja asidoosiin. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Yleensä lisätään 10-20 % vettä turvallista kuljetusta varten.
Normaaleissa olosuhteissa palavaa; hapettuneena voi muodostua räjähtäväksi.
Toinen YK-numero on 1310, jolloin vähintään 10 massa-%:a on vettä, vaaraluokka on 4.1 ja pakkausryhmä on I. 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 66-220 mg/l.  EU-luokitus
R: 3-23/24/25; S: (1/2)-28-35-37-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi