« Takaisin hakulomakkeelle  
DIFOSGEENIICSC: 1630 (Huhtikuu 2007)
Muurahaishapon trikloorimetyyliesteri
Trikloorimetyylikloroformaatti
CAS #: 503-38-8
EC Numero: 207-965-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Kiristävä tunne rinnassa. Kurkkukipu. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä hengityksensuojainta. Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Kyynelvuoto. Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kurkkukipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxic
VAARA
Tappavaa hengitettynä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
DIFOSGEENI ICSC: 1630
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen klooria ja fosgeenia. Reagoi veden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja. 

Molekyylikaava: ClCOOCCl3
Molekyylimassa: 197.83
Kiehumislämpötila 101.3 kPa:ssa: 128°C
Sulamislämpötila: -57 °C
Tiheys: 1.6 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 1.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.83
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.08
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.49  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää hengityselimille, iholle ja silmille. Kyynelvuotoa aiheuttava. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Ks. ICSC 0007. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi