« Takaisin hakulomakkeelle  
ARSEENIHAPPO (80% vesiliuos)ICSC: 1625 (Huhtikuu 2017)
Arseenihappo hemihydraatti
orto-Arseenihappo
CAS #: 7778-39-4
YK #: 1553
EC Numero: 231-901-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS         Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Polttava tunne. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Lisäksi ks. Nieleminen.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Polte.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Metallinen maku suussa. Kurkkukipu. Kova jano. Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Lihaskouristuksia. Kouristuksia. Sydämen tiheälyöntisyys. Sokki tai kollapsi. Halvaus.  Pese kädet ennen ateriointia. Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin muovisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Myrkyllistä nieltynä tai hengitettynä
Haitallista joutuessaan iholle
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Saattaa aiheuttaa syöpää
Vahingoittaa elimiä
Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä, metalleista, vahvoista pelkistävistä aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. ÄLÄ säilytä tai kuljeta astioissa, jotka on tehty alumiinista, kuparista, raudasta tai sinkistä. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ARSEENIHAPPO (80% vesiliuos) ICSC: 1625
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-VAALEANVIHREÄ-VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja. Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Aine on keskivahva happo. Syövyttää metalleja. Tämä muodostaa myrkyllistä ja syttyvää arsiinia (ks. ICSC 0222). 

Molekyylikaava: H3AsO4
Molekyylimassa: 141.9
Kiehumislämpötila: 120°C (laskettu)
Sulamislämpötila: -30 °C (laskettu)
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: erittäin hyvä
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.9 (laskettu)
Höyrynpaine, kPa 15 °C:ssa: 1.3  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä, sydän- ja verisuonielimistössä, ruoansulatuskanavassa, maksassa ja hermostossa. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia ääreishermostossa, ihossa ja sydän- ja verisuonielimissä. Tämä voi johtaa polyneuropatiaan ja ihovaurioihin. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (As): 0.01 mg/m3, TWA; A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle); BEI.
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A.
EU-OEL: (hengittyvä jae): 0.01 mg/m3 TWA; (ks. Huomautukset) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Akuutin myrkytyksen oireet ilmaantuvat vasta tuntien kuluttua.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Toinen käytössäoleva CAS numero on 1327-52-2. Arsenikkihappo hemihydraatin CAS numero on 7774-41-6, joka on väritön/vaalea hygroskooppinen kiinteä aine. Se hajoaa 160 °C (menettää veden); kiehumislämpötila 35 °C; relatiivinen tiheys 2-2,5; liukenee erittäin hyvin veteen. YK-numero 1554.
Kuparinsulatusalalla EU-OEL -raja-arvo tulee voimaan 11. heinäkuuta 2023. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (As): 0,01 mg/m³ (8 h). (sitova raja-arvo)
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan arseeni (epäorgaaninen) 70 nmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua arseenille ts. virtsan arseenipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 13 nmol/l.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 48 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 28-167 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 6,46 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 45-23/25-50/53; S: 53-45-60-61; Huomautus: A, E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi