« Takaisin hakulomakkeelle  
1-OKTADEKAANITIOLIICSC: 1622 (Huhtikuu 2006)
Stearyylimerkaptaani
n-Oktadekyylimerkaptaani
1-Oktadekyylimerkaptaani
1-Merkapto-oktadekaani
n-Oktadekaanitioli
CAS #: 2885-00-9
EC Numero: 220-744-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine astioihin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista, emäksistä ja vahvoista pelkistävistä aineista. 
PAKKAUS
 
1-OKTADEKAANITIOLI ICSC: 1622
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ÖLJYMÄISTÄ VALKOISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti hapettimien, pelkistävien aineiden, vahvojen happojen ja vahvojen emästen kanssa. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen rikkivetyä ja rikin oksideja. 

Molekyylikaava: C18H38S / CH3-(CH2)17-SH
Molekyylimassa: 286.6
Hajoaa 366 °C:ssa
Sulamislämpötila: 24-31 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.85
Liukoisuus veteen: ei liukene
Leimahduspiste: 185 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 9.12 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >5000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >2000 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi