« Takaisin hakulomakkeelle  
1-(1-METYYLI-2-BUTOKSI-ETOKSI)-2-PROPANOLIICSC: 1617 (Huhtikuu 2006)
n-Butoksi-metyylietoksi-propanoli
n-Butoksi-propoksi-propanoli
DPGnBE
Dipropyleeniglykoli-n-butyylieetteri
CAS #: 29911-28-2
EC Numero: 249-951-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin vahvojen hapettavien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
1-(1-METYYLI-2-BUTOKSI-ETOKSI)-2-PROPANOLI ICSC: 1617
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C10H22O3
Molekyylimassa: 190.3
Kiehumislämpötila: 230°C
Sulamislämpötila: <-75 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.91
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 5
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.6
Leimahduspiste: 111 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 194°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.6-20.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Ks. ICSC 1616. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3700-4600 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >262 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >2000 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi