« Takaisin hakulomakkeelle  
1-(2-BUTOKSIPROPOKSI)-2-PROPANOLIICSC: 1616 (Huhtikuu 2006)
Dipropyleeniglykolimonobutyylieetteri
Dipropyleeniglykolibutyylieetteri
DPGnBE
1-(2-Metyyli-2-butoksi-etoksi)-2-propanoli
CAS #: 24083-03-2
EC Numero: 246-011-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin vahvojen hapettavien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
1-(2-BUTOKSIPROPOKSI)-2-PROPANOLI ICSC: 1616
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C10H22O3 / CH3(CH2)3OCHCH3CH2OCH2CHOHCH3
Molekyylimassa: 190.3
Kiehumislämpötila: 229°C
Sulamislämpötila: <-75 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.03
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 5
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.008  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Aine on palavaa, mutta aineen leimahduslämpötilasta ei ole tietoa.
Ks. ICSC 1617. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1475 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 5330 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 21/22; S: (2) 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi