« Takaisin hakulomakkeelle  
PROPYLEENIGLYKOLI-n-BUTYYLIEETTERIICSC: 1614 (Lokakuu 2005)
1-Butoksi-2-propanoli
n-Butoksipropanoli
3-Butoksi-2-propanoli
CAS #: 5131-66-8
EC Numero: 225-878-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 63°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 63°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Säilytä pimeässä. Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
PROPYLEENIGLYKOLI-n-BUTYYLIEETTERI ICSC: 1614
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KIRKAS VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C7H16O2 / CH3CH(OH)CH2O(CH2)3CH3
Molekyylimassa: 132.23
Kiehumislämpötila: 171°C
Sulamislämpötila: <-75 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.879 (25°C)
Liukoisuus veteen, g/100ml: 6 (kohtalainen)
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 0.187
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.55
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.007
Leimahduspiste: 63 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 260°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.1 ( 80°C:ssa) - 8.4 ( 145°C:ssa)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.15 (laskettu)
Viskositeetti: 2.9 cSt 25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1900 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1400 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 36/38; S: (2) 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi