« Takaisin hakulomakkeelle  
PENTABROMIDIFENYYLIEETTERI (tekninen tuote)ICSC: 1612 (Lokakuu 2005)
Difenyylieetteri, pentabromijohdannainen
1,1'-Oksibispentabromibentseeni
CAS #: 32534-81-9
YK #: 3077
EC Numero: 251-084-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

Ks. PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET. NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Vältä sumun hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. 
Iho VOI IMEYTYÄ!  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen. 
PENTABROMIDIFENYYLIEETTERI (tekninen tuote) ICSC: 1612
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELLANRUSKEA VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen bromivetyä ja bromia. 

Molekyylikaava: C12H5Br5O
Molekyylimassa: 564.7
Hajoaa 200-300 °C:ssa
Sulamislämpötila: -7 - -3 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.25-2.28
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.0013 (erittäin huono)
Höyrynpaine 21 °C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 6.57  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi merikala- ja äyriäisruokiin. 

HUOMAUTUKSET
Aine kerääntyy rasvakudoksiin ja voi erittyä äidinmaitoon.
Tekninen pentabromidifenyylieetteri on seos, jossa on tetra-, penta- ja heksabromidifenyylieettereitä. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5800 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 27.3 - 52.2 ug/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 14 ug/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 48/21/22-50/53-64; S: (1/2)-36/37-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi