« Takaisin hakulomakkeelle  
2,6-DI-TERT-BUTYYLIFENOLIICSC: 1611 (Lokakuu 2005)
Fenoli, 2,6-bis(1,1-dimetyylietyyli)-
Fenoli, 2,6-di-tert-butyyli-
2,6-Bis(1,1-dimetyylietyyli)fenoli
2,6-DTBP
CAS #: 128-39-2
YK #: 3077
EC Numero: 204-884-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kurkkukipu. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin muovisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen. 
2,6-DI-TERT-BUTYYLIFENOLI ICSC: 1611
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN KITEINEN JAUHE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi happoanhydridien, happokloridien, emästen ja hapettimien kanssa. Syövyttää terästä, pronssia ja kuparia. 

Molekyylikaava: C14H22O
Molekyylimassa: 206.3
Kiehumislämpötila: 253°C
Sulamislämpötila: 36-37 °C
Tiheys: 0.91 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.04 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 1.0
Leimahduspiste: 118 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 375°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >5000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 10 g/kg.
Välitön myrkyllisyys vesikirpulle EC50 (48 h) = 0.45 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi