« Takaisin hakulomakkeelle  
1-OKTADEKANOLIICSC: 1610 (Lokakuu 2005)
Stearyylialkoholi
Oktadekan-1-oli
n-Oktadekanoli
1-Hydroksioktadekaani
Oktadekyylialkoholi
CAS #: 112-92-5
EC Numero: 204-017-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

Ks. Huomautukset.   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet      
Iho      
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista hapoista. 
PAKKAUS
 
1-OKTADEKANOLI ICSC: 1610
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ-VALKOISIA, HIEMAN VAHAMAISIA HIUTALEITA TAI LEHTISIÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C18H38O / CH3(CH2)17OH
Molekyylimassa: 270.5
Kiehumislämpötila: 336°C
Sulamislämpötila: 59.8 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.81 (neste)
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 150 °C:ssa: 133
Leimahduspiste: 170 °C
Itsesyttymislämpötila: 450°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1-8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 8.22  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen on tutkittu altistuneilla henkilöillä, mutta mitään ei ole löydetty. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >5000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys vesikirpulle EC50 (48 h) = 1700 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi