« Takaisin hakulomakkeelle  
N,N-DIETYYLIANILIINIICSC: 1609 (Lokakuu 2005)
(Dietyyliamino)bentseeni
Fenyylidietyyliamiini
CAS #: 91-66-7
YK #: 2432
EC Numero: 202-088-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 79°C:en lämpötilassa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa.  Käytä yli 79°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Siniset huulet, kynnet ja iho. Kouristuksia. Huimaus. Vaikeutunut hengitys. Oksentelu. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. VOI IMEYTYÄ! Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Hyvin suljettu. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
N,N-DIETYYLIANILIINI ICSC: 1609
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. 

Molekyylikaava: C10H15N / C6H5N(C2H5)2
Molekyylimassa: 149.3
Hajoaa 215 °C:ssa
Sulamislämpötila: -38 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.93
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.014
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 19
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.1
Leimahduspiste: 79 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 630°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.31  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle ja silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa anemiaan. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Ks. ICSC 0001. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 782 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1920 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 6.1 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 1.3 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 23/24/25-33-51/53; S: (1/2)-28-37-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi