« Takaisin hakulomakkeelle  
ANTRAKINONIICSC: 1605 (Lokakuu 2005)
9,10-Antrakinoni
9,10-Antraseenidioni
Difenyyliketoni
CAS #: 84-65-1
EC Numero: 201-549-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Kipu. Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
ANTRAKINONI ICSC: 1605
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VAALEANKELTAISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. 

Molekyylikaava: C14H8O2 / C6H4(CO)2C6H4
Molekyylimassa: 208.2
Kiehumislämpötila: 380°C
Sulamislämpötila: 286 °C
Tiheys: 1.4 g/cm³
Liukoisuus veteen: erittäin huono
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.16
Leimahduspiste: 185 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 650°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.39  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä. 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >1000 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >1300 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 72 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi