« Takaisin hakulomakkeelle  
C10-13 ALKYYLIBENTSEENISULFONIHAPON NATRIUMSUOLAICSC: 1602 (Lokakuu 2005)
Natriumalkyylibentseenisulfonaatti
Lineaarinen alkyylibentseenisulfonihapon natriumsuola
Lineaarinen alkyylibentseeninatriumsulfonaatti
LAS
CAS #: 68411-30-3
EC Numero: 270-115-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu. Polte.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään hapoista. 
PAKKAUS
 
C10-13 ALKYYLIBENTSEENISULFONIHAPON NATRIUMSUOLA ICSC: 1602
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen rikin oksideja. Reagoi happojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen rikin oksideja. 

Molekyylikaava: C11.6H24.2C6H4SO3Na
Molekyylimassa: 342.4
Kiehumislämpötila: 637°C
Sulamislämpötila: 277 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.06
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 25
Höyrynpaine: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.32  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille. Aine on ärsyttävää iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Normaalisti aine myydään 50 %:na.
Lineaarinen alkyyliketju on tyypillisesti 10-13 hiiliatomia, hiiliatomiketjujen suhteen ollessa C10:C11:C12:C13=13:30:33:24.
Yhdysvalloissa markkinoilla oleva lineaarialkyylibentseenisulfonaatti sisältää myös 0-5 % C14-alkyyliketjua. 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 7.8 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi