« Takaisin hakulomakkeelle  
TIODIGLYKOLIICSC: 1601 (Lokakuu 2005)
2,2`-Tiodietanoli
Di(2-hydroksietyyli)sulfidi
Dietanolisulfidi
Tiodietyleeniglykoli
CAS #: 111-48-8
EC Numero: 203-874-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Pahoinvointi.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suojakäsineet ja sangalliset suojalasit. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
 
TIODIGLYKOLI ICSC: 1601
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN VISKOOSINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen etikkahappohuuruja, rikkivetyä ja rikin oksideja. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa vetysuldifia. 

Molekyylikaava: C4H10O2S
Molekyylimassa: 122.2
Sulamislämpötila: -18 - -10 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.18
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 100
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.43
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.22
Leimahduspiste: 160 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 260°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.2-5.2
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.75  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Kiehumislämpötila on korkeampi kuin itsesyttymislämpötila. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 6610 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 20 ml/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 36; S: (2) 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi