« Takaisin hakulomakkeelle  
N-METYYLIDIETANOLIAMIINIICSC: 1600 (Lokakuu 2005)
2,2`-(Metyyli-imino)bis-etanoli
Dietanolimetyyliamiini
Bis(2-hydroksietyyli)metyyliamiini
CAS #: 105-59-9
EC Numero: 203-312-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vaahtoa, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, vesisumua.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Pahoinvointi. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Ripuli. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään vahvoista hapoista. 
PAKKAUS
 
N-METYYLIDIETANOLIAMIINI ICSC: 1600
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Liuos vedessä on keskivahva emäs. Reagoi kiivaasti happojen ja hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C5H13O2N / CH3N(C2H4OH)2
Molekyylimassa: 119.2
Kiehumislämpötila: 247°C
Sulamislämpötila: -21 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.04
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 100
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.03
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.12
Leimahduspiste: 136 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 265°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.9-8.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.08  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1945 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 5990 ul/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 762 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 332 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 36; S: (2)-24 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi