« Takaisin hakulomakkeelle  
DIMETYYLIVETYFOSFIITTIICSC: 1599 (Lokakuu 2005)
Dimetyylifosfiitti
Dimetyylivetyfosfonaatti
Fosforihapon dimetyyliesteri
Dimetyylifosfonaatti
CAS #: 868-85-9
EC Numero: 212-783-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 70°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 70°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vaahtoa, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Pahoinvointi. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu.  Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja suodattava hengityksensuojain happamille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Peitä valunut aine reagoimattomalla imeytysaineella. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Kuiva. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
 
DIMETYYLIVETYFOSFIITTI ICSC: 1599
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa nopeasti kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen fosforin oksideja ja fosfiinia. Hajoaa kosketuksessa kostean ilman (yli 220 °C:ssa) kanssa. Tämä muodostaa fosforihappoa ja metanolia. Liuos vedessä on vahva happo. Reagoi kiivaasti emästen kanssa ja syövyttää. Reagoi kiivaasti happojen ja hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C2H7O3P
Molekyylimassa: 110.1
Kiehumislämpötila: 171°C
Sulamislämpötila: <-60 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: >10
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.135
Leimahduspiste: 70 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 237°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 5.8-38.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.2  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia silmissä. Tämä voi johtaa kaihiin. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3040 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 681 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 225 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 25 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi