« Takaisin hakulomakkeelle  
VALKOINEN MINERAALIÖLJYICSC: 1597 (Lokakuu 2006)
Paraffiiniöljy
CAS #: 8042-47-5
EC Numero: 232-455-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, kuivaa hiekkaa.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet      
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  ÄLÄ oksennuta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAARA
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
VALKOINEN MINERAALIÖLJY ICSC: 1597
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
TEKNINEN TUOTE: VISKOOSINEN VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja, sisältäen hiilimonoksidia. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 


Kiehumislämpötila: 218-643°C
Tiheys: g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa:
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön
Leimahduspiste: >115 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 260-371°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: >6  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (alveolijae): 5 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(4); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Pitkälle jalostettu öljy, tyypillinen fraktio C14-C20.
Kemiallisen keuhkotulehduksen oireet ilmaantuvat vasta useiden tuntien tai jopa päivien kuluttua.
Toimita lääkärin hoitoon, mikäli hengitysvaikeuksia ja/tai kuumetta esiintyy. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >5000 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi