« Takaisin hakulomakkeelle  
DIMETYYLIDISULFIDIICSC: 1586 (Kesäkuu 2015)
Metyylidisulfidi
Disulfidi, dimetyyli-
CAS #: 624-92-0
YK #: 2381
EC Numero: 210-871-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 10°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 10°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Pahoinvointi. Huimaus. Uneliaisuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho IMEYTYY HELPOSTI! Punoitus. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Älä anna mitään juotavaa. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Kokoa loput varovasti suljettaviinastioihin. Säilytä ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Myrkyllistä hengitettynä
Haitallista nieltynä
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Hyvin suljettu. Erillään hapettimista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
 
DIMETYYLIDISULFIDI ICSC: 1586
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen rikin oksideja. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C2H6S2
Molekyylimassa: 94.2
Kiehumislämpötila: 110°C
Sulamislämpötila: -85 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.06
Liukoisuus veteen, g/l 20 °C:ssa: 2.5 (huono)
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 3.8
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.08
Leimahduspiste: 10 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: >300°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.1-16
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.77
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.2
Viskositeetti: 0.58 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine on lievästi ärsyttävää iholle. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.5 ppm TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn, N; R: 11-20/22-36/37-43-50/53; S: 16-26-33-36/37-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi