« Takaisin hakulomakkeelle  
BENTSALKONIUMKLORIDIICSC: 1584 (Heinäkuu 2006)
Kvaternääriset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C8-18-alkyylidimetyylikloridit
Alkyylibentsyylidimetyyliammoniumkloridi
Alkyylidimetyyli(fenyylimetyyli)kvartenäärinenammoniumkloridi
Ammoniumalkyylidimetyyli(fenyylimetyyli)kloridi
Ammoniumalkyylidimetyylibentsyylikloridi
CAS #: 63449-41-2
YK #: 2928
EC Numero: 264-151-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Kurkkukipu. Yskä. Vaikeutunut hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Ihon palovammat. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Polttava tunne. Ripuli. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine astioihin tai imeytä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

correxcl mark;warnenviro;aqua
VAARA
Haitallista nieltynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
BENTSALKONIUMKLORIDI ICSC: 1584
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HYGROSKOOPPINEN VALKOINEN-KELTAINEN JAUHE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen ammoniakkia, klooria ja typen oksideja. 

Molekyylikaava: C6H5CH2N(CH3)2RCl, R=C8H17 - C18H37

Sulamislämpötila: 29-34 °C
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: hyvä 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
EU-luokitus viittaa aineryhmään, joka tunnetaan nimellä kvaternääriset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C8-18-alkyylidimetyylikloridit.
Bentsalkoniumkloridi on hyvin samankaltaisten aineiden seos, joilla on eripituiset hiiliketjut ja eri molekyylimassat.
Muita CAS-numeroita: 8001-54-5. Aineella voi olla muita YK-numeroita, riippuen valmistajien luokituksista.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Tämä aine on kaupallisesti saatavilla yleensä liuoksena.
Väkevät liuokset (>10%) ovat syövyttäviä. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 240 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 3.9 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 18 - 120 ug/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C, N; R: 21/22-34-50; S: (2)-36/37/39-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi