« Takaisin hakulomakkeelle  
o-TOLUEENISULFONIAMIDIICSC: 1581 (Huhtikuu 2005)
2-Tolueenisulfoniamidi
Tolueeni-2-sulfoniamidi
o-Metyylibentseenisulfoniamidi
CAS #: 88-19-7
EC Numero: 201-808-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.   
Iho   Suojakäsineet.   
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, hapoista ja emäksistä. 
PAKKAUS
 
o-TOLUEENISULFONIAMIDI ICSC: 1581
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja ja rikin oksideja. Reagoi happojen, emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C7H9NO2S
Molekyylimassa: 171.2
Kiehumislämpötila: >270°C
Sulamislämpötila: 156 °C
Tiheys: 1.46 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.162
Höyrynpaine 25 °C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.84  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmissä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aine esiintyy kaupallisissa seoksissa yhdessä p-tolueenisulfoniamidin kanssa (ks. ICSC 1557). 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4870 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi