« Takaisin hakulomakkeelle  
NITROSYYLIKLORIDIICSC: 1580 (Huhtikuu 2005)
Typpioksikloridi
Typpikloridioksidi
CAS #: 2696-92-6
YK #: 1069
EC Numero: 220-273-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI saa päästää kosketuksiin syttyvien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Polte.  Käytä silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. Poista kaasu hienolla vesisumulla. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 8 

VARASTOINTI
Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
NITROSYYLIKLORIDI ICSC: 1580
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja kosketuksissa veden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä ja typen oksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää metalleja. Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. 

Molekyylikaava: ClNO
Molekyylimassa: 65.46
Kiehumislämpötila: -5 - -6°C
Sulamislämpötila: -64 °C
Tiheys: g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 340
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.3
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 5.2 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Tämän kaasun hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden kanssa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi