« Takaisin hakulomakkeelle  
2-PROPYLEENIGLYKOLI-1-ETYYLIEETTERIASETAATTIICSC: 1574 (Lokakuu 2004)
1-Etoksi-2-propanoliasetaatti
2-Etoksi-1-metyylietyyliasetaatti
1-Etoksi-2-asetoksipropanoli
1-Etoksi-2-propyyliasetaatti
2PG1EEA
CAS #: 54839-24-6
YK #: 3272
EC Numero: 259-370-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 53°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 53°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. 
PAKKAUS
 
2-PROPYLEENIGLYKOLI-1-ETYYLIEETTERIASETAATTI ICSC: 1574
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu etikkahappohöyryjä. 

Molekyylikaava: C7H14O3 / C2H5OCH2CH(CH3)OCOCH3
Molekyylimassa: 146.2
Kiehumislämpötila: 160°C
Sulamislämpötila: -89 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.98
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 9.5
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.227
Leimahduspiste: 53 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 325°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.0-9.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.76
Viskositeetti: 1.28-1.41 mm²/s 20 °C:ssa
Haihtumisnopeus (n-butyyliasetaatti = 1): 0.24 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 120 mg/m3, 20 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
MAK-arvoa käytetään propeeniglykolimonoetyylieetterin (PGMEE) ja 2-propeeniglykoli-1-etyylietteriasetaatin (2PG1EEA) yhteenlasketulle pitoisuudelle ilmassa.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne.
Ks. ICSC 1573. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
R: 10-67; S: (2)-24 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi