« Takaisin hakulomakkeelle  
PROPYLEENIGLYKOLIMONOETYYLIEETTERIICSC: 1573 (Lokakuu 2004)
1-Etoksi-2-propanoli
2-Propanoli-1-etoksi
2PG1EE
CAS #: 1569-02-4
YK #: 1993
EC Numero: 216-374-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 40°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 40°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Tuuletus. Henkilönsuojaimet: kasvosuoja. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
PROPYLEENIGLYKOLIMONOETYYLIEETTERI ICSC: 1573
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA MIETO HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C5H12O2 / CH3CH2OCH2CHOHCH3
Molekyylimassa: 104.2
Kiehumislämpötila: 133°C
Sulamislämpötila: -100 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.896
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 36.6
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.6
Leimahduspiste: 40 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 255°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.3-12
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.3
Haihtumisnopeus (n-butyyliasetaatti = 1): 0.54
Viskositeetti: 2.32 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 50 ppm TWA; 200 ppm STEL; (iho).
MAK: 86 mg/m3, 20 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C; (ks. Huomautukset) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
MAK-arvoa käytetään propeeniglykolimonoetyylieetterin (PGMEE) ja 2-propeeniglykoli-1-etyylietteriasetaatin (2PG1EEA) yhteenlasketulle pitoisuudelle ilmassa.
Ks. ICSC 1574. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4400 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >10000 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 8100 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
R: 10-67; S: (2)-24 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi