« Takaisin hakulomakkeelle  
1-TETRADEKEENIICSC: 1566 (Lokakuu 2004)
Tetradek-1-eeni
alfa-Tetradekeeni
CAS #: 1120-36-1
EC Numero: 214-306-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä kuivaa jauhetta, kuivaa hiekkaa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
1-TETRADEKEENI ICSC: 1566
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää kumia, maalipintoja ja vuorausmateriaaleja. 

Molekyylikaava: C14H28 / CH3(CH2)11CH=CH2
Molekyylimassa: 196.4
Kiehumislämpötila: 252°C
Sulamislämpötila: -12 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.78
Leimahduspiste: 107 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 239°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.3-4.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 7.08  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Tämä kemikaali voi kertyä vesieliöihin. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi