« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIMETYYLIFOSFIITTIICSC: 1556 (Lokakuu 2004)
Fosforihappo, trimetyyliesteri
Trimetoksifosfiini
Metyylifosfiitti
CAS #: 121-45-9
YK #: 2329
EC Numero: 204-471-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 23°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 23°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vaahtoa, hiilidioksidia, jauhetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään hapettimista ja vahvoista emäksistä. 
PAKKAUS
 
TRIMETYYLIFOSFIITTI ICSC: 1556
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja, sisältäen fosfiinia ja fosforin oksideja. Reagoi veden kanssa. Tämä muodostaa metanolia ja dimetyylifosfiittia. Reagoi hapettimien ja vahvojen emästen kanssa. Reagoi magnesiumperkloraatin kanssa. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C3H9O3P / (CH3O)3P
Molekyylimassa: 124.1
Kiehumislämpötila: 111.5°C
Sulamislämpötila: -78 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 3.2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.3
Leimahduspiste: 23 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 250°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 ppm TWA.
MAK imeytyy ihon läpi (H) 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.5 ppm; 2.6 mg/m³ (8 h).
HTP: 10 ppm; 51 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1600 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2600 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi