« Takaisin hakulomakkeelle  
2-TERT-BUTYYLIFENOLIICSC: 1549 (Lokakuu 2004)
o-tert-Butyylifenoli
2-(1,1-Dimetyylietyyli)fenoli
2-tert-Butyyli-1-hydroksibentseeni
CAS #: 88-18-6
YK #: 3145
EC Numero: 201-807-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 80°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 80°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä jauhetta, hiilidioksidia, vaahtoa.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Polttava tunne. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Vatsakipu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin muovisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä, happoanhydrideistä, happoklorideista, metalleista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
2-TERT-BUTYYLIFENOLI ICSC: 1549
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, emästen, happoanhydridien ja happokloridien kanssa. Syövyttää kuparia ja sen seoksia. 

Molekyylikaava: C10H14O / (CH3)3CC6H4OH
Molekyylimassa: 150.2
Kiehumislämpötila: 223°C
Sulamislämpötila: -6.8 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.98
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.2 (huono)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.2
Leimahduspiste: 80 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 335°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.3  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää iholle ja silmille. Höyry on ärsyttävää hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 440 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 705 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1070 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 7450 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi