« Takaisin hakulomakkeelle  
tert-BUTYYLIKROMAATTIICSC: 1533 (Huhtikuu 2005)
bis(tert-Butyyli)kromaatti
Kromihappo, di-tert-butyyliesteri
CAS #: 1189-85-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä hiilidioksidia, vaahtoa, kuivaa jauhetta, vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Ihon palovammat. Kipu. Punoitus.  Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Vakavia syviä palovammoja. Kipu. Punoitus.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista emäksistä ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
tert-BUTYYLIKROMAATTI ICSC: 1533
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN HYGROSKOOPPINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Liuos vedessä on vahva happo. Reagoi kiivaasti emästen kanssa ja syövyttää. 

Molekyylikaava: C8H18CrO4 / ((CH3)3CO)2CrO2
Molekyylimassa: 230.2
Sulamislämpötila: -2.8 °C
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.9
Leimahduspiste: ks. Huomautukset 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa, maksassa ja hengityselimissä. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
EU-OEL: (Cr): 0.005 mg/m3 TWA; (ks. Huomautukset) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi, mutta hydrolysoituu kosteuden tai veden vaikutuksesta kromi(VI)oksidiksi.
Ks. ICSC 1194.
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Aine on palavaa, mutta aineen leimahduslämpötilasta ei ole tietoa.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Raja-arvoa EU-OEL 0,010 mg/m³ sovelletaan 17. tammikuuta.2025 asti. Hitsauksessa, plasmaleikkauksessa tai vastaavissa työprosesseissa, joissa syntyy huuruja, sovelletaan mainittuna aikana kuitenkin raja-arvoa 0,025 mg/m³. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Cr(VI)-yhdisteet, Cr): 0,005 mg/m³ (8 h).
Sitova raja-arvo (Cr(VI)-yhdisteet, Cr): 0,01 mg/m³ (8 h) voimassa 17.1.2025 asti, jonka jälkeen sovelletaan sitovaa raja-arvoa 0,005 mg/m³. Hitsauksessa, plasmaleikkauksessa tai vastaavissa työprosesseissa, joissa syntyy huuruja, sovelletaan 17.1.2025 asti raja-arvoa 0,025 mg/m³.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: Virtsan kromi 0,20 µmol/l (kuusiarvoiselle kromille altistuvat). Raskaana olevien ei tule altistua kuusiarvoiselle kromille eli virtsan kromipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,006 µmol/l.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi