« Takaisin hakulomakkeelle  
KROMI(III)NITRAATTINONAHYDRAATTIICSC: 1530 (Lokakuu 2004)
Krominitraatti
Kromitrinitraatti
Typpihappo, kromi(III)suola
CAS #: 7789-02-8
YK #: 2720
EC Numero: 236-921-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara.  EI avotulta.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista ja pelkistävistä aineista. 
PAKKAUS
 
KROMI(III)NITRAATTINONAHYDRAATTI ICSC: 1530
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
SYVÄN VIOLETTISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Liuos vedessä on heikko happo. 

Molekyylikaava: Cr(NO3)3 ∙ 9H2O
Molekyylimassa: 400.2
Kiehumislämpötila: ei kiehumispistettä normaalipaineessa; hajoaa kuumentuessaan
Sulamislämpötila: 66 °C
Tiheys: 1.8 g/cm³
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Cr(III), hengittyvä jae): 0.003 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (DSEN) (RSEN).
MAK: herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Tämän kortin suositukset koskevat myös vedetöntä kromi(III)nitraattia. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Cr(III)-yhdisteet): 0.5 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3250 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi