« Takaisin hakulomakkeelle  
1,2,3,4-TETRAHYDRONAFTALEENIICSC: 1527 (Lokakuu 2004)
Tetraliini
Tetrahydronaftaleeni
Naftaleeni, 1,2,3,4-tetrahydro-
CAS #: 119-64-2
EC Numero: 204-340-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 77°C:en lämpötilassa.  EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa. EI avotulta.  Käytä yli 77°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Riisu tahriintunut vaatetus. 
Silmät Kipu. Punoitus. Sumentunut näkö.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
1,2,3,4-TETRAHYDRONAFTALEENI ICSC: 1527
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Aine voi muodostaa räjähtäviä peroksideja. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja. Reagoi voimakkaasti hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C10H12
Molekyylimassa: 132.20
Kiehumislämpötila: 207.6°C
Sulamislämpötila: -35.8 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9702
Liukoisuus veteen: erittäin huono
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 0.05
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.6
Leimahduspiste: 77 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 385°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.8 ( 100°C:ssa) - 5.0 ( 150°C:ssa)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.78  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 11 mg/m3, 2 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1620 ul/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 17300 ul/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi, N; R: 19-36/38-51/53; S: (2)-26-28-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi